Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.

Succesvol Stoppen-app voor cliënten ApotheekZorg

Sinds woensdag 1 december krijgen cliënten bij hun eerste levering een uitnodiging om de Succesvol Stoppen-app te activeren.

Lees meer

Stoppen met roken: Champix niet leverbaar

Champix is op dit moment niet leverbaar vanwege internationale productieproblemen bij fabrikant Pfizer.

Meer informatie

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Coronavirus: aangescherpte maatregelen

In de thuistoediening van medicatie bij onze patiënten staat veiligheid voorop. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Behandelingsovereenkomst

In de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een aantal rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. In de tekst hierna wordt dit toegelicht.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • De apotheek van uw keuze
 • De behandelingsovereenkomst in de apotheek
 • Informatie en voorlichting
 • Verstrekking van medicijnen
 • Bezorgen van medicijnen
 • Privacy en dossiervorming
 • Praktijkvoering en waarneming
 • Aansprakelijkheid
 • Plichten van de patiënt

De apotheek van uw keuze

U kunt als patiënt zelf een apotheek kiezen. Het is niet verplicht om bij een bepaalde apotheek ingeschreven te staan. Iedere apotheek zal u farmaceutische zorg verlenen. Voor een veilige bewaking van uw medicijnengebruik is het echter wel aan te raden dat u uw medicijnen steeds bij dezelfde apotheek haalt. Ook is het prettig dat de apotheekmedewerkers van een vaste apotheek u kennen en weten wat uw wensen zijn. Als u medicijnen in een andere apotheek haalt, staat dat alleen in de computer van die apotheek. Wilt u dat uw medicatie goed bewaakt wordt, geef dat dan aan uw vaste apotheek door. De apotheek waar u uw medicijnen haalt kan dit ook op uw verzoek aan uw eigen apotheek melden.

De behandelingsovereenkomst in de apotheek

De behandelingsovereenkomst in de apotheek houdt in dat u met de apotheker overeenkomt dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt. Dit betekent dat de apotheker u in principe het medicijn af zal leveren dat uw arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u daarbij advies over het gebruik van het medicijn en zal u zonodig verder begeleiden.

Informatie en voorlichting

Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke informatie over het gebruik van medicijnen. Als het medicijn voor de eerste keer wordt voorgeschreven, kan de apotheker eventuele bijzonderheden over dit middel met u bespreken. De apotheker zal ingaan op de volgende zaken:

 • De werking en het doel van het medicijn
 • De termijn waarop u verbetering van uw gezondheidsklacht kunt verwachten
 • Bijwerkingen die in het begin op kunnen treden
 • Het gebruik van het medicijn

Mocht er een probleem zijn met de combinatie met een ander medicijn dat u al gebruikt dan zal de apotheker de risico's hiervan en de eventuele alternatieven met u bespreken. U kunt alsnog besluiten dat u liever een ander middel wilt gebruiken. Dit zal de apotheker met uw arts bespreken. Bij het afleveren van het medicijn geeft de apotheker u mondelinge informatie over het medicijn en zal hij/zij u een bijsluiter meegeven. Gebruikt u een medicijn al langere tijd dan kan de apotheker naar uw ervaringen vragen. U kunt zelf te allen tijde met vragen over uw medicijnen bij de apotheker terecht.

Verstrekking van medicijnen

Voordat er iets wordt afgeleverd controleert de apotheker de volgende zaken:

 • Gebruikt de patiënt medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
 • Gebruikt de patiënt tegelijkertijd medicijnen die hetzelfde effect hebben?
 • Heeft de patiënt een ziekte of een allergie waardoor een bepaald medicijn beter niet gebruikt kan worden?

De apotheker controleert hierbij of het voorgeschreven middel aan u afgeleverd kan worden. Is de apotheker van mening dat het voorgeschreven middel beter niet aan u afgeleverd kan worden dan zal hij/zij dit met u en uw arts bespreken om zodoende een voor u passend middel af te kunnen leveren.

Bezorgen van medicijnen

Als het voorgeschreven middel om de een of andere reden niet direct geleverd kan worden, maakt de apotheker hierover duidelijke afspraken met u. Medicijnen of hulpmiddelen zullen zonder extra kosten thuis worden afgeleverd, tenzij dit onredelijk is.

Kosten

De apotheker en u streven samen naar kostenbeheersing van de verstrekte medicijnen. De apotheker adviseert u zo goed mogelijk over de prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij houdt hij rekening met uw eigen bijdrage en uw gebruiksgemak. De apotheker heeft het recht om door de arts voorgeschreven geneesmiddelen te vervangen door een goedkoper, maar identiek geneesmiddel. Hierover informeert de apotheker u en vraagt hij uw toestemming. De apotheker brengt niet meer dan de maximumtarieven in rekening. Hij verstrekt u een gespecificeerde rekening en licht die toe als dat nodig is. 

Overtollige geneesmiddelen en/of hulpmiddelen kunnen in overleg met de apotheker retour gegeven worden aan de koerier.

Privacy en dossiervorming

De apotheker legt van alle patiënten een dossier aan. Hierin wordt bijgehouden welke medicijnen u gebruikt en ook de informatie die u zelf en/of uw arts aan de apotheker hebben verstrekt. U heeft het recht uw dossier in te zien. De apotheker kan u een toelichting geven op de gegevens die het dossier bevat. De apotheker en de apotheekmedewerkers hebben de plicht uw gegevens zodanig te beheren dat geheimhouding verzekerd is. De gegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen gegeven. Uw dossier wordt vijftien jaar in de apotheek bewaard.

Uw privacy is belangrijk voor ons. In het privacy statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Plichten van de patiënt

U heeft als patiënt de plicht de apotheker inlichtingen te geven die nodig zijn voor een goede bewaking van uw medicijnen. Zo is het van belang dat de apotheker bijvoorbeeld weet:

 • Of u zwanger bent, of niet meer
 • Of u borstvoeding geeft, of niet meer
 • Of u een allergie heeft
 • Welke medicijnen u nog meer gebruikt

Praktijkvoering en waarneming

De apotheker zorgt ervoor dat hij/zij in de apotheek beschikbaar is. Als de apotheker zelf niet beschikbaar is, stelt hij/zij een goede waarnemer aan in dezelfde apotheek of in een apotheek in de regio. Tijdens de waarneming is de waarnemer verantwoordelijk voor de farmaceutische zorgverlening. Als de apotheker het eigendom of het beheer van de apotheek overdraagt op een andere apotheker, krijgt u daarvan uiterlijk twee maanden van tevoren schriftelijk bericht. U krijgt dan ook te horen aan wie uw gegevens zullen worden overgedragen. Wilt u niet dat uw gegevens worden overgedragen aan deze nieuwe apotheker dan zorgt de apotheker ervoor dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere apotheker van uw keuze.

Aansprakelijkheid

De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Met schade die optreedt als gevolg van een gebrek in een product dat de apotheker levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product, moet hij /zij u daarvan direct op de hoogte brengen. Doet de apotheker dat niet, dan is hij/zij ook verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door dit product. Als er problemen optreden met een product, die niet te wijten zijn aan de apotheker en die hij/zij niet heeft kunnen voorzien, dan zal de apotheker actie ondernemen om de gevolgen voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken. De apotheker is echter niet verantwoordelijk voor de schade die dit product veroorzaakt.

Geef uw mening